W związku z otrzymaniem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek dofinansowania
projektu pt. „Wdrożenie prac B+R do działalności firmy STOLZEN, polegających na produkcji
nowego typu mebla opartego o innowacyjny front meblowy” (umowa o dofinansowanie nr
UDA-RPWM.01.05.01-28-0015/16-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu: OSI PRIORYTETOWEJ 1
INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy,
Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R
ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:
Zakup centralnego systemu odpylania

szczegóły oferty  pobierz