Sprostowanie do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 13.06.2017r
na zakup centralnego systemu odpylania
Zakład Produkcji Drzewnej STOLZEN Zenon Adamek informuje, iż w punkcie II treści zapytania
ofertowego z dnia 13.06.2017r. na zakup centralnego systemu odpylania, błędnie określono
maksymalny termin realizacji zamówienia tj. 31.09.2017r
Treść punktu II zapytania ofertowego z dnia 13.06.2017r. na zakup centralnego systemu
odpylania otrzymuje brzmienie:
„II. Termin realizacji
Realizacja zamówienia nastąpi maksymalnie w terminie do 30.09.2017r.”
Pozostała treść zapytania ofertowego z dnia 13.06.2017r. na zakup centralnego systemu
odpylania pozostaje bez zmian.

Treść sprostowania – pobierz