Szanowny Kliencie informujemy, że:

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. 

W związku z tym, chcemy poinformować Panią/Pana o zasadach przetwarzania przez Zakład Produkcji Drzewnej STOLZEN Zenon Adamek 82-300 Elbląg, Nowe Pole 2

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu w związku z tym prawach.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o  Pani/Pana prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgoda na ich zbieranie i przetwarzanie może zostać wycofana w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ” Klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO”.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych jest Zakład Produkcji Drzewnej STOLZEN Zenon Adamek 82-300 Elbląg, Nowe Pole 2. Tel. +48 552333086, info@stolzen.pl
 2. Celem zbierania danych jest wykonanie – realizacja umowy, wykonanie ciążących na administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, jakim jest wykonanie umowy.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą ewentualnie podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, w celu realizacji umowy Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: tj. obsługa księgowa/kadrowa firmy, obsługa prawna oraz informatyczna, firmy kurierskie, podwykonawcy usług.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez obowiązujące w tym zakresie przepisy krajowe oraz regulacje Unijne.
 10. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 11. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami ich przetwarzania.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Zakład Produkcji Drzewnej STOLZEN Zenon Adamek 82-300 Elbląg, Nowe Pole 2