Protokół z wyboru oferty na zakup programu do
projektowania mebli w systemie ERP
W związku z ubieganiem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek o dofinansowanie
projektu pt. „Wdrożenie prac B+R do działalności firmy STOLZEN, polegających na produkcji
nowego typu mebla opartego o innowacyjny front meblowy” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu:
OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR, Działanie 1.5
Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, w dniu 04.11.2016r firma
ZPD STOLZEN Zenon Adamek ogłosiła ZAPYTANIE OFERTOWE na:
Zakup programu do projektowania mebli w systemie ERP

Protokół z wyboru oferty  – pobierz